PCR Matster Mix and Dye Mix Kits 

Master Mix Dye Mix Polymerase
PCR Master Mix II PCR Dye Mix II (2X) (5X) GenTaq
PCR Plus Master Mix II PCR Dye Plus Master Mix GenTaq+Pfu
PCR Pfu Master Mix II PCR Dye Pfu Master Mix gmPfu
PCR Hot-Start Master Mix II PCR Dye Hot-Start Master Mix GenHot Taq